Kirike

Kirike on teräkselle sekä valuille maistuvien osakokonaisuuksien kilpailukykyinen avaintoimittaja kone- ja laitevalmistajille. ”Teemme pääsääntöisesti rusakon kokoisista kappaleista hirven kokoisiin kappaleisiin, mutta mukaan mahtuu myös tästä pienempää ja isompaa kappaletta”, kuvailee toimitusjohtaja Markus Kinnunen.

Konstniekka ja Kirike käyttivät aikaa kampanjan valmistelussa tavoiteasetantaan, selkeään ydinviestiin ja prospektointiin eli siihen että tavoitellaan niitä henkilöitä ja yrityksistä, joilla oikeasti on tarve palvelulle – ”ei haeta mitään kahvittelupalavereita”.

”Tavoite oli löytää vähintään yksi sopimusvalmistusasiakas, joka ostaa vuositasolla vähintään 330 000 eurolla vuoden 2023 loppuun mennessä”

Määrittelimme, että Konstniekan tulisi löytää 5 – 15 asiakasehdokasta, jotka täyttävät edellä mainitun kriteerin. Kampanja-aikana Kinnunen sai 20 kpl a-liidejä, joista jo parin kuukauden jälkeen oli poikinut kauppaa.

Kirikkeen toimitusjohtaja Markus Kinnunen hoitaa myyntityötä oman toimensa ohessa ja siksi oli tärkeää, että hänelle sovitut tapaamiset olivat hyvin pohjustettuja ja oikeanlaisia.

”Kampanja saavutti tavoitteensa – sekä määrällisesti että laadullisesti. Aika näyttää toteutuuko myös eurot. Kommunikointi oli sujuvaa ja tekemisestä paistoi kokemus ja ammattitaito.”

Markus Kinnunen, Toimitusjohtaja, Kirike Oy

Haluatko kuulla lisää?

Cinia

Cinia on suomalainen ICT-alan asiantuntijayritys, joka tarjoaa ohjelmisto-, tietoverkko- ja kyberturvallisuusratkaisuja. Yhteistyö Konstniekan kanssa alkoi reilu pari vuotta sitten – haasteena oli uusasiakashankinta.

”Lähdimme etsimään hyvää buukkaria, joka selvittäisi asiakkaan tarpeet. Meillä ei ollut riittävästi aikaa uusasiakashankintaan ja tiesimme, että tehtävä on vaativa. Kohderyhmänä oli ensimmäisessä vaiheessa sama, mitä itse olimme kontaktoineet. Kun huomasimme, että homma toimii, laajensimme uusiin ryhmiin.”

”Merkittävää oli myös se, että Konstniekka itse ehdotti uusia kohderyhmiä, joita kannattaisi kontaktoida.”

Konstniekka muuttui liiketoiminnassa mukana, mikä oli todella olennaista. Vaikeat kysymykset nostettiin yhteisissä palavereissa esille ja sen myötä Konstniekkaa koulutettiin ja perehdytettiin paremmaksi tuoteosaajaksi.

”Tavoite oli, että ensikontaktissa tehdään asiakkaaseen vaikutus osaamisella. Konstan jatkuva halukkuus oppia tuotteista ja palveluista on omaa luokkaansa, joka tuottaa tulosta laadukkaissa asiakastapaamisissa. Agenda on selvillä ja selkeästi linjattu.”

Ketterä toimintatapa on tuottanut erinomaisia tuloksia. Teemme yhdessä jatkuvaa kehittämistä ja mahdollisuuksien kokeilua eri kohderyhmien kanssa. Näissä jonkun tekijän toimimattomuus ja sen korjaaminen on auttanut jatkuvassa parantamisessa.

Lopuksi Juha tiivisti yhteistoiminnan merkitystekijäksi motivaation kehittyä yhdessä asiakkaan kanssa.

– Juha Kärsämä, myyntipäällikkö, tietoverkkoratkaisut

Haluatko kuulla lisää?

Accountor

Accountor tarjoaa talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistoratkaisuja sekä ulkoistuspalveluja. Accountor toimii kuudessa maassa 2300 ammattilaisen voimin. Accountorin DNA:ssa on arvon tuottaminen asiakkaalle.

Konstniekka toimii myynnin ovenavaajana ja herättää mielenkiinnon. Hyvin pohjustetut asiakastapaamiset tehostavat Accountorin myyntiä.

“Yhteistyö puolin ja toisin on toiminut hyvin. Kokonaisuus tuottaa yhteistä hyvää ja Konstan tiimi toimii kuin oma porukka. Matalan kynnyksen yhteydenpito on tärkeää ja jatkuva kommunikaatio tuo tulosta. Uudet ideat ja ajatukset pohditaan sekä otetaan tarvittaessa käyttöön nopeasti.”

“Arvostamme Konstniekan työtä, osaamisen tasoa CxO -tason kontaktoinnissa ja Accountorin palvelujen tuntemusta. Toimintoja kokeillaan yhdessä ja muutamme toimintatapaa tarvittaessa jatkuvan palauteen pohjalta molemmin puolin. Konsta luo keskustelulle rungon yhteisten briiffaustemme pohjalta ja luotamme tässä Konstan asiantuntemukseen keskustelujen yksilöimisessä asiakkaille .”

“Konstniekka on yksi meidän merkittävistä myyntikanavista uusasiakashankinnassa HR- ja talouden ulkoistuspalveluiden osalta. Konstan varaama asiakastapaaminen hyvin kerätyllä tiedolla auttaa valmistautumaan asiakastapaamiseen. Etätapaamisissa vältetään “No Show:t”, koska tapaamiset ovat laadukkaita ja asiakasta on osattu kuunnella ymmärtäen ja kertoen Accountorin tuottama lisäarvo. Ensiluokkaista palvelua ei voi myydä kuin ensiluokkaisella osaamisella, jolloin jokainen ketjun osa oltava kunnossa.”.

– Jani Järvensivu, Myyntijohtaja, Accountor Services Oy

Haluatko kuulla lisää?

XAMK:n Kuitulaboratorio

XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Savonlinnassa sijaitsevan Kuitulaboratorio edistää metsä- ja teknologiateollisuuden kestävää kehitystä ja resurssien järkevää käyttöä. Laboratoriolla on merkittävä rooli Etelä-Savon alueella teollisuuden kilpailukyvyn lisäämisessä.

Kuitulaboratorion tarpeena oli selvittää uuden innovaation kaupallistamismahdollisuudet ja myyntipotentiaali valitussa kohderyhmässä.

”Konstaniekan rooli oli olla enemmän keskustelijana kuin kuulustelijana. Siksi annoimme heille paljon tilaa käyttää omaa ideointiaan kysymysten laadinnassa. Painotimme tiettyjä kysymyksiä mutta halusimme objektiivisuutta vastauksissa. Nämä tuottivat enemmän näkemyksellisyyttä haastattelun lopputuloksissa.”

”Kävimme vuorovaikutteista pohdintaa kohderyhmäotoksesta, jonka pohjalta luotiin tavoiteltava kohderyhmä. Iterointi haastattelujakson välillä auttoi, jolla varmistettiin oikea suunta.”

”Puhelinhaastattelun toteuttaminen on nopeaa mutta se ei ole helppoa. Halusimme saada ammattilaisen toteuttamaan ja varmistamaan täysipainoisen tuloksen. Tulokset olivat erinomaisia!”

– Yrjö Hiltunen, Tutkimuspäällikkö, Xank Kuitulaboratorio.

Tutkimuspäällikkö Yrjö Hiltunen suosittelee Konstniekkaa hankkeissa, joissa vaaditaan suurta vuorovaikutteisuutta ja pyritään hakemaan haastateltavilta näkemyksellistä yhteenvetoa.

Haluatko kuulla lisää?

Avion Interactive Oy

Avion Interactive on digitaaliseen esitystekniikkaan erikoistunut maahantuoja.

Avion Interactivella oli tarve ymmärtää paremmin loppuasiakkaita ja heidän tapaansa toimia, jotta voisivat tarjota vahvan tuen jälleenmyyjilleen. Loppuasiakkailta saadun suoran palautteen lisäksi tavoitteena oli saada laadukkaita myyntimahdollisuuksia jälleenmyyjille.

“Jälleenmyyjät arvostavat lämpimiä liidejä. Näin säästetään heidän asiakasvastaavien aikaa. Jälleenmyyjä hallitsee asiakkuutta, johon meidän maahantuojana pitää tuottaa mahdollisimman monta myyntimahdollisuutta.”

“Outbound on erittäin tehokas tapa hakea asiakasymmärrys ja tietoa markkinasta. Tämä vaatii useamman soiton ja pitkäjänteistä työtä, johon tarvitsimme ammattitaitoisen kumppanin.”

“Verrattuna moniin muihin toimijoihin Konsta hoiti asiakkaan kanssa kommunikoinnin asiantuntevasti. He tekivät hyvän pohjatyön: brieffasivat asiakkaan hyvin palaveriin, jolloin asiakas tiesi mihin palaveriin tuli ja miksi. Toiminta oli laadukasta ilman “no show”-poikkeamia.”

Konstniekan kampanjan tuloksena saatiin kymmeniä uusia kontakteja ja Teams-esittelytilaisuuksia.

“Hienoa on ollut se, että Konstan ammattilaiset olivat kiinnostuneet toimeksiantajan eli Avionin tarjoomasta, jotta pystyivät keskustelemaan asiakkaan kanssa syvemmin. Keskusteluissa on jatkettu pelkän tapaamisten sopimisen sijaan myyntityötä, joka on nostanut tapaamisten laatua ja avannut selkeästi uusia myyntimahdollisuuksia.”

– Esko Nurmi, Liiketoimintajajohtaja

Haluatko kuulla lisää?

Pori Energia

Pori Energiassa perustettiin syksyllä 2021 uusi Asiakaskokemus-yksikkö, jonka tarkoitus on varmistaa huippupisteet asiakaskokemukselle.

“Toiminta perustuu yhä vahvemmin parhaaseen asiakaskokemukseen. Asiakaspito korostuu. Meillä on vahva asiakaskunta, joka halutaan pitää.”.

Porin Energia halusi velvoitteensa mukaisesti löytää asiakkaalta energiansäästökohteita ja varmistaa parempi asiakaspysyvyys yritysasiakkuuksissa. Tähän tarvittiin Konstniekan hoitosoittomallia. Kampanjassa asiakasta kuultiin enemmän ja kerrottiin, kuinka asiakas hyötyy Porin Energian kehittyneistä palveluista.

“Kylmäsoittelu ei ole toiminnallemme ominaista. Alan ammattilainen suorittaa sen rohkeasti ja taitavasti. Konstniekka suoriutui kampanjassa erinomaisesti. Soittaja osasi keskustella asiakkaiden kanssa. Viesti uusista palveluista meni hyvin perille ja samalla haettiin oikeat kehittämiskohteet, joista kehittyi myynnille liidejä.”.

“Olimme koko ajan tietoisena missä tilanteessa mennään ja Konstalla on erittäin hyvä raportointi.”.

“Asiakasodotukset täyttyivät, jopa ylittyivät. Suosittelen Konstniekkaa tarpeisiin, jossa hyödynnetään kaupallista potentiaalia ja löydetään ostavia asiakkaita asiakaskunnasta.”.

 -Mikko Reuna, Avainasiakkuudet

Haluatko kuulla lisää?

Ecom Oy

Ecom on Accountor-konserniin kuuluva yritys, joka tuottaa talotekniikka-alalle suunnattuja taloushallinnon ohjelmistoja.

”Konstniekan kanssa olemme saavuttaneet valtavasti korvaamattoman arvokasta tietoa potentiaalisista asiakkaista ja tällä tiedolla olemme kyenneet kohdentamaan myyntiämme yhä tarkemmin.”

”Parasta yhteistyössä on Konstniekan henkilöiden ja oman henkilökuntamme tiivis ja päivittäin tapahtuva vuoropuhelu, jolla yhteistä tekemistä on voitu kehittää erittäin mutkattomasti. Suosittelen Konstniekkaa!”

Mikko Ruoho, Ecom Oy, Kaupallinen johtaja

Haluatko kuulla lisää?

SSH Communications Security

SSH:n ja Konstniekan yhteistyö on rakentunut systemaattisen uusasiakashankinnan ympärille. Kohderyhmän valinta ja asiakastarina on mietitty yhdessä.

”Konstniekka on löytänyt nopeasti sen, miten asiakkaiden kanssa dialogia kannattaa käydä. Tulokset ovat olleet erittäin hyviä määrällisesti ja laadullisesti.”

”Suosittelisin lämpimästi Konstniekkaa. Mitä haasteellisempi ratkaisu, sitä paremmin heidän toimintatapansa toimivat monipuolisemman sisältökeskustelun aikaansaamiseksi eikä pelkästään bookkaamiseksi.”

Rami Raulas, SSH Communications Security, VP Sales

Haluatko kuulla lisää?

Pohjois-Karjalan Sähkö

PKS ja Konstniekka ovat tehneet yhteistyötä asiakashankinnassa jo vuodesta 2013. Myyntipäällikkö Tarek Meriläisen mukaan yhteistyö on mahdollistanut tehokkaan ja systemaattisen uusasiakashankinan. Toiminta on ollut kustannustehokasta ja se on mahdollistanut strategian mukaisen kasvun.

”Konstniekan ymmärrys toimialastamme on äärimmäisen tärkeää tapaamisia sopiessa.”

”Voin suositella Konstniekkaa varauksetta.”

Tarek Meriläinen, myyntipäällikkö, PKS Salkunhoito, Pohjois-Karjalan Sähkö

Haluatko kuulla lisää?

Ediste

Ediste Oy on Antti Apusen vuonna 2007 perustama tuotteistamisyritys. Antti vastaa tuotteistamisesta, vetää tuotteistamistyöpajat ja on mukana tuotteiden pilotoinnissa ja palveluorganisaatioiden kehittämisessä.

Antti on viimeisen kahdentoista vuoden aikana tuotteistanut lähes 400 palvelutuotetta ja on yksi pitkäaikaisista Konstniekan asiakkuuksista.

”Uuden idean myyminen ensimmäisellä puhelinsoitolla on harvinainen taito. Konstniekka on osoittanut vuosien varrella, että tämä osaaminen on napakasti hallussa – samoin kuin savolainen aksentti. 

Konstniekan avulla tunnistamme oikeita asiakasehdokkaita, avaamme sujuvasti uusia keskusteluja suurimmissakin asiakkuuksissa ja vältämme turhat myyntikäynnit. Voin suositella Konstniekkaa lämpimästi kaikille vaikeasti myytävien asiantuntijapalveluiden tarjoajille.”

Antti Apunen, toimitusjohtaja, Ediste Oy

Haluatko kuulla lisää?